Laddar

Allmänna köpvillkor

Dessa allmänna köpvillkor (nedan kallade ”villkor”) tillämpas vid köp av varor på webbplatsen www.lightab.se (nedan kallad ”webbplatsen”) och utgör tillsammans med beställningen på webbplatsen att avtal mellan dig och Light Energy Saving Sweden AB (”Avtalet”). Kund som gör ett inköp på webbplatsen kallas i dessa villkor för ”Kund”, ”du” eller ”dig”. Webbplatsen drivs av Light Energy Saving Sweden AB, organisationsnummer 556761-2469 med adress Porfyrvägen 14, 224 78 Lund, Sverige. (”Lightab”, ”vi” eller ”oss”). Lightab och Kunden refereras enskilt till som ”part” och tillsammans som ”parterna”.

Förutsättningar för köp

För alla köp gjorda på webbsidan bekräftar du uttryckligen att: – Du är minst 18 år när du gör din beställning; – Du vill köpa en vara som kommer att levereras i Sverige; och – Du har noggrant läst dessa villkor och godkänner dem fullt ut.

Produkter

Med ”Produkt” avses de varor som är tillgängliga för köp genom webbplatsen och tillhandahålls i mån av tillgång. Lightab förbehåller sig rätten att när som helst ta bort eller lägga till Produkter.

Specifikation

Med ”Specifikation” menas den beskrivning av Produkten som gäller vid tiden för Avtalet. Specifikationen, installationsanvisningar och annan dokumentation som kan tillhandahållas är på engelska eller svenska och erbjuds i elektronisk form om inte annat anges.

Installation

Kunden ansvarar för installation av Produkt. Lightab tillhandahåller anvisningar för installation.

Leverans

De leveransvillkor och den leveranstid som gäller för Produkterna anges på webbplatsen. Risken för Produkter övergår till Kunden vid leverans. För det fall Produkten inte avhämtas av Kunden förbehåller sig Lightab rätten att debitera Kunden en administrativ avgift om 450 kr per Produkt för Lightabs administration, frakt, returfrakt och hantering.

Transportskador

Upptäckt transportskada i samband med leverans skall i första hand omgående anmälas till expeditören; frånsäger sig expeditören ansvaret kontaktas Lightabs kundtjänst.

Försening

Om Leverans sker efter avtalad/utfäst leveranstidpunkt föreligger försening. Kunden får genom skriftligt meddelande till Lightab häva Avtalet såvitt avser försenade Produkter om förseningen beror på Lightab eller något förhållande på vår sida och som pågår mer än trettio (30) dagar. För det fall Kunden önskar häva köpet skall Lightabs kundtjänst meddelas detta inom skälig tid efter att Kunden fått kännedom om dröjsmålet. Har betalning skett i förskott återbetalas erlagt belopp inom trettio (30) dagar från hävningsförklaringen.

Force majeure

Lightab ansvarar inte för fel eller dröjsmål som beror på omständigheter utanför Lightabs kontroll som Lightab inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Lightab inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Pris och betalningsmetoder

Priserna som visas för Produkterna på webbplatsen är fasta och angivna i svenska kronor, om annat inte anges. Priser och avgifter anges inklusive mervärdeskatt, men exklusive leveransavgift som tillkommer. Leveransavgiften anges på webbplatsen i samband med att beställning sker. Priserna på webbplatsen kan ändras när som helst och utan meddelande. Sådana ändringar påverkar inte redan gjord beställning.

Vi samarbetar med Klarna och därigenom erbjuds Kunden möjlighet till fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor som du hittar på denna länk Villkor Klarna Checkout. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du dessa Villkor.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ett köp utan att uppge någon orsak under fjorton (14) dagar från mottagandet av Produkt (dvs. den dag du får varan i besittning) som beställts från webbplatsen. Om du väljer att utöva din ångerrätt måste du informera Lightab om det inom dessa fjorton dagar, vilket du t.ex. kan göra genom att fylla i det formulär som du hittar via denna länk [länk till standardformulär].

Lightab kommer att återbetala hela den betalda summan, inklusive leveransavgift, inom fjorton (14) dagar från att vi informerades om ditt beslut att utöva din ångerrätt. Lightab kan dock, när det gäller Produkter, kvarhålla återbetalningen tills Produkten har mottagits, eller tills du visat att Produkten har skickats tillbaka.

Om du utnyttjar din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och på egen bekostnad men senast inom fjorton (14) dagar från den dag då du meddelade oss om ditt beslut att utnyttja ångerrätten, lämna eller sända tillbaka Produkten till Lightab.

Produkter som returneras måste vara i oförändrat skick och i sin original­förpackning. Vid retur ska en kopia av fakturan bifogas.

Du har rätt att undersöka Produkten, men inte använda eller hantera den på ett sätt som skadar eller förändrar dess skick. Skulle skicket försämras kan det belopp vi återbetalar komma att minskas.

Returer

Vid retur står Kunden risken för varan. Det är därför viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att du ska vara berättigad till en full återbetalning ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Ägarförbehåll

Produkterna förblir Lightabs egendom till dess att full betalning har mottagits. Till dess äganderätten övergått till Kunden, förbinder sig Kunden att vårda Produkterna väl och att inte utan vårt skriftliga medgivande ändra dem.

Kontaktuppgifter

För frågor eller ytterligare information kan du kontakta du vår kundtjänst med följande kontaktuppgifter:
Tel: +46 73 874 00 06 Epost: [email protected]

Garanti och Reklamation

Lightab lämnar vanligtvis fem (5) års garanti på att Produkterna uppfyller Specifikation om inte annat anges i texten för Produkten ifråga. Alla garantier gäller från leveransdatum. För att garantin ska gälla måste inköpskvittot kunna uppvisas.

Lightab är skyldig att, enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, på egen bekostnad avhjälpa fel i Produkt som består i att den inte uppfyller Specifikation eller om fel annars föreligger enligt tvingande lagstiftning.

Lightabs ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för Produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för Kunden. Lightabs ansvar omfattar inte fel förorsakade:

  • genom Kundens användning av Produkten på annat sätt än enligt Specifikationen eller annan dokumentation;
  • av användning eller kombination med utrustning eller tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion, eller
  • genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i Produkter som skett utan Lightabs samtycke eller genom Kundens försummelse,
  • Normal förslitning, anskaffning av förbrukningstillbehör eller avsaknad av sedvanligt underhåll utgör inte fel.

Lightab får för att kunna uppfylla sitt ansvar införa nödvändiga förändringar i Produkt, dock skall sådana förändringar inte medföra att Produkten inte längre uppfyller Specifikation.

För att få åberopa att Produkt är felaktig ska Kunden under garantitiden anmäla felet till Lightab inom skälig tid efter det denne upptäckt felet. Meddelanden som lämnas inom två (2) månader efter det att Kunden märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Kunden ska kunna visa hur felet yttrar sig.

Har Kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Lightab svarar för, ska Kunden ersätta Lightab för nedlagt arbete enligt då gällande prislista.

Om ett fel visas föreligga och Lightab inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, får Kunden skriftligen ge en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har Kunden rätt till sådant avdrag på priset/avgiften som svarar mot felet. Är felet av väsentlig betydelse för Kundens användning av Produkten och Lightab insåg eller borde ha insett detta, har Kunden rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Lightab häva Avtalet såvitt avser felaktig Produkt.


Ansvarsbegränsning

Såvida inget annat framgår av tvingande lagstiftning ska Parts skadeståndsansvar, för det fall inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om 15 % av priset för den Produkt som berörts. Denna begränsning omfattar inte prisavdrag och räntor. Part ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst, förlust av information eller indirekt skada eller förlust, inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet, gentemot tredje man. Denna punkt ska inte begränsa det produktansvar som följer av lag.


Personuppgifter

De personuppgifter som kommuniceras av Kunden behandlas av Lightab bland annat för att förbereda och hantera beställningar och fullgöra Avtalet.

I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), har du rätt att komma åt, korrigera och radera personuppgifter eller invända mot behandlingen, genom att skriva till kundtjänst med kontaktinformationen i punkt 12.

Mer information om Lightabs behandling av personuppgifter framgår av Lightabs personuppgiftspolicy.


Cookies

Vid användning av webbplatsen kan cookies komma att lagras på Kundens dator för att registrera information om webbsökning. Kunden kan invända mot sådana cookies genom inställningar i sin webbläsare eller genom att inte acceptera cookies via bannern på webbsidan.

För mer information om Lightabs användning av cookies kan du läsa Lightabs cookiepolicy som du hittar här Cookie-policy.


Ändringar i villkoren

Lightab kan från tid till annan komma att ändra dessa villkor. Aktuell version av villkoren är de som anges på webbplatsen. Ändring av villkoren påverkar inte redan gjord beställning.


Tvist

Parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med Avtalet ska i sin helhet bestämmas av svensk rätt.

Om du är näringsidkare ska tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta Avtal eller utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Om du är konsument ska tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta Avtal eller utomobligatoriska förpliktelser som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska slutligt ska avgöras i allmän svensk domstol.

Om du är konsument har du även möjlighet att under vissa förutsättningar vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få ditt ärende prövat. Mer information kan du få från Allmänna Reklamationsnämnden.


Överlåtelse av Avtalet

Avtalet får inte överlåtas utan båda parters godkännande Lightab får dock utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.